jizda.unas.cz
Jízda

Jízda

OBČANSKÉ SDRU?ENÍ

Z?-M.Kudeříkové 14/1143

736 01 Havířov-Město

IČO: 26983010

 Datum: 27. 09. 2020   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy |
   

  Čtenář
Uživatelské jméno:
Heslo:


! Registrace čtenáře !


  Fandí nám
Poradenské středisko pro matky s dětmi Pekárna MAYAK - nejlep?í

Nadace dětský mozek Nadace divoké husy

Emco Moravskoslezský kraj

Sportovní klub vozíčkářů Frýdek Místek

  akce Jízdy
Untitled Document
zatím nee

  Info o Vás
IP adresa:34.205.93.2
Datum:27. 09. 2020
Čas:05:15
Svátek má:Jonáš
zítra:Václav

  U? nás nav?tívilo
Celkem2041954
Září374
Dnes10

Tyto stránky si právě prohlíží 2 lidé

© Pavel Kolarczyk 2005

* Stanovy
Vydáno dne 07. 02. 2005 (2438 přečtení)

Stanovy

Stanovy občanského

sdru?ení

JÍZDA 

 

Název

§ 1

 

Název  občanského  sdru?ení  je   JÍZDA.                   (dále jen ?sdru?ení?)

 

Motto:

?Cestu tvoříme tím, ?e jdeme?    Paolo Freire, brazilský pedagog

 

 

Sídlo

§ 2

 

Sídlem sdru?ení je Z?-M.Kudeříkové 14/1143,  

Havířov-Město,  736 01.

 

 

Statut sdru?ení

§ 3

 

1.          Sdru?ení je dobrovolné, nezávislé, sdru?ující rodiče dětí a mláde?e s posti?ením, jejich přátele, odborníky  a příznivce.

2.          Sdru?ení je registrováno ve smyslu zákona č.83/90 Sb., o sdru?ování občanů, v platném znění.

3.          Sdru?ení je právnickou osobou.

 

 

 

 

 

Základní cíle sdru?ení

§ 4

 

1.          Podporovat individuální i skupinovou integraci dětí     a mláde?e s posti?ením do bě?ných ?kol. Kreativně ře?it problémy vzniklé během integračního procesu.

2.          Provozovat  dopravu těchto dětí a mláde?e při jejich vzdělávání a účasti na kulturních, sportovních, rekreačních, výchovných a jiných společenských akcích.

3.          Zaji??ovat terapeutickou činnost, předev?ím hipoterapii a canisterapii.

4.          Organizovat informační, vzdělávací a zájmové aktivity.

5.          Spolupracovat v oblasti  respitní péče.

6.          Pořádat ?kolní, mimo?kolní  a kulturní  akce.

 

 

Formy a vznik členství

§ 5

 

1.          Členem sdru?ení se mů?e stát ka?dý občan České republiky star?í 15-ti let.

2.          O členství se ?ádá přihlá?kou doručenou výboru.

3.          Členství vzniká usnesením výboru  o přijetí nového člena a zaplacením členského příspěvku.

 

 

 

 

 

 

Práva a povinnosti člena

§ 6

 

1.          Člen sdru?ení má právo:

a)      účastnit se jednání valného shromá?dění

b)      volit orgány sdru?ení a být volen do těchto orgánů

c)      předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdru?ení

d)      podílet se na praktické činnosti sdru?ení

e)      dostávat informace o činnosti sdru?ení

2.          Člen sdru?ení má povinnost:

a)      dodr?ovat stanovy sdru?ení

b)      svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdru?ení

c)      aktivně se podílet na plnění cílů sdru?ení

d)      platit včas a řádně členské příspěvky

 

 

Zánik členství

§ 7

 

1.          Doručením písemného oznámení člena sdru?ení       o tom, ?e vystupuje, výboru.

2.          Úmrtím člena sdru?ení.

3.          Zánikem sdru?ení.

4.          Neplacením členského příspěvku.

 

 

 

 

Orgány sdru?ení

§ 8

 

1.          Řádnými orgány sdru?ení jsou:

    • valné shromá?dění
    • výbor
    • předseda
    • kontrolní orgán

 

Valné shromá?dění

2.          Valné shromá?dění je nejvy??ím orgánem sdru?ení, tvoří ho v?ichni členové.

3.          Musí být svoláno  nejméně jednou do roka výborem a je povinno:       

a)  schválit změny stanov

b)  zvolit výbor, předsedu a kontrolní orgán, případně je odvolat

c)  schválit rozpočet předkládaný výborem a účetní závěrku za přede?lý rok

d)  schválit zprávu o činnosti předkládanou výborem

e)  schválit zprávu o činnosti kontrolního orgánu

f)    projednat plán činnosti na následující období

g)  oznámit přijetí nových členů

h)  schválit dal?í návrhy včetně potřebných usnesení

i)    schválit vý?i členského příspěvku

j)    rozhodnout o zániku sdru?ení

4.          Valné shromá?dění je usná?eníschopné, je-li přítomna nadpoloviční vět?ina v?ech členů.

5.          Není-li přítomen potřebný počet členů, koná se valné shromá?dění o půl hodiny později za účasti přítomných dle prezenční listiny.

6.          Rozhodnutí nabývá platnosti v případě hlasování nadpoloviční vět?inou přítomných členu usná?ení-schopného valného shromá?dění.

7.          Mimořádné valné shromá?dění mů?e být svoláno           na základě rozhodnutí výboru.

 

Výbor

8.          Řídí ve?kerou činnost sdru?ení v období mezi zasedáními valného shromá?dění.

9.          Má nejméně 3 členy a v?dy lichý počet.

10.      Je volen valným shromá?děním na 2 roky.

11.      Zasedá podle potřeb, nejméně v?ak dvakrát za rok.

12.      Je povinen vypracovat zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky, plán činnosti, rozpočet na pří?tí období a  zápisy z valných shromá?dění.          

13.      Pověřuje koordinací činnosti a dal?ími úkoly své členy.

14.      Přijímá zaměstnance sdru?ení do pracovního poměru, schvaluje jejich plat.

15.      Navrhuje a schvaluje odměny členům sdru?ení        za aktivní činnost.

 

Předseda

16.      Je statutárním zástupcem, sdru?ení zastupuje v plném rozsahu.

17.      Samostatně jedná jménem sdru?ení, případně pověří jiné členy sdru?ení.

18.      Je oprávněn podepisovat ve?keré doklady a finanční operace.

19.      Funkce předsedy je dobrovolná.

 

 

Kontrolní orgán

20.      Má nejméně 2 členy, které volí valné shromá?dění na 2 roky.

21.      Vykonává dohled nad hospodařením sdru?ení.

22.      Provádí kontrolu alespoň jednou ročně.

23.      Upozorňuje výbor na nedostatky, uvádí podklady jejich zji?tění a podává návrhy k odstranění.

24.      Je povinen vypracovat roční zprávu o výsledcích své činnosti a předlo?it ji valnému shromá?dění.

 

 

Majetek a hospodaření

§ 9

 

1.          Majetek sdru?ení je jejím vlastnictvím a je tvořen z dotací, darů, příspěvků státních i samosprávných orgánů, příspěvků od fyzických i právnických osob dle obecně platných předpisů. Dal?ími příjmy jsou členské příspěvky, výnosy případně jiné zákonné zdroje.

2.          Sdru?ení hospodaří podle  rozpočtu sestaveného výborem a schváleného valným shromá?děním.

3.          Účetní agenda musí být vedena podle obecně platných předpisů.

4.          Za hospodaření sdru?ení odpovídá výbor, který ka?doročně předkládá valnému shromá?dění zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

 

 

 

 

Zánik občanského sdru?ení

§ 10

 

1.          Sdru?ení zaniká:

a)  dobrovolným rozpu?těním nebo sloučením s jiným sdru?ením na základě rozhodnutí valného shromá?dění

b)  rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR

2.  V případě zániku sdru?ení, výbor navrhne způsob vypořádání majetku, závazků, pohledávek a předlo?í jej ke schválení valnému shromá?dění.

 

 

Závěrečné ustanovení

§ 11

 

1.          Sdru?ení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

2.          Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  ! Neřehlédněte !
Hledáme firmu nebo soukromníka podnikající ve slu?bě ?přeprava osob? , který by pravidelně vozil děti s posti?ením do ?kolních zařízení

více zde

výroční zpráva 2007

výroční zpráva 2006

výroční zpráva 2005

ke sta?ení zákon o sociálních slu?bách

  Setkání členů os. JÍZDA
Untitled Document
není stanoveno, ukončujeme svoji činnost

  Plavání
Untitled Document

plaveme

termíny

20.11.2008

čtvrtky

co 14 dnů (bude upřesněno)

16.00 - 17.00 hodin

více se dozvíte zde  Co se pí?e o zdraví ...

  Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  náhodná fotka v galerii
Čáry máry - 4
Čáry máry ... - 4
zobrazení: 885
známka: 2.00


  Počasí