jizda.unas.cz
Jízda

Jízda

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

ZŠ-M.Kudeříkové 14/1143

736 01 Havířov-Město

IČO: 26983010

 Datum: 17. 01. 2019   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy |
   

  Čtenář
Uživatelské jméno:
Heslo:


! Registrace čtenáře !


  Fandí nám
Poradenské středisko pro matky s dětmi Pekárna MAYAK - nejlepší

Nadace dětský mozek Nadace divoké husy

Emco Moravskoslezský kraj

Sportovní klub vozíčkářů Frýdek Místek

  akce Jízdy
Untitled Document
zatím nee

  Info o Vás
IP adresa:3.80.55.37
Datum:17. 01. 2019
Čas:01:10
Svátek má:Drahoslav
zítra:Vladislav

  Už nás navštívilo
Celkem2032779
Leden166
Dnes2

Tyto stránky si právě prohlíží 1 člověk.

© Pavel Kolarczyk 2005

* Stanovy
Vydáno dne 07. 02. 2005 (2280 přečtení)

Stanovy

Stanovy občanského

sdružení

JÍZDA 

 

Název

§ 1

 

Název  občanského  sdružení  je   JÍZDA.                   (dále jen „sdružení“)

 

Motto:

„Cestu tvoříme tím, že jdeme“    Paolo Freire, brazilský pedagog

 

 

Sídlo

§ 2

 

Sídlem sdružení je ZŠ-M.Kudeříkové 14/1143,  

Havířov-Město,  736 01.

 

 

Statut sdružení

§ 3

 

1.          Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče dětí a mládeže s postižením, jejich přátele, odborníky  a příznivce.

2.          Sdružení je registrováno ve smyslu zákona č.83/90 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

3.          Sdružení je právnickou osobou.

 

 

 

 

 

Základní cíle sdružení

§ 4

 

1.          Podporovat individuální i skupinovou integraci dětí     a mládeže s postižením do běžných škol. Kreativně řešit problémy vzniklé během integračního procesu.

2.          Provozovat  dopravu těchto dětí a mládeže při jejich vzdělávání a účasti na kulturních, sportovních, rekreačních, výchovných a jiných společenských akcích.

3.          Zajišťovat terapeutickou činnost, především hipoterapii a canisterapii.

4.          Organizovat informační, vzdělávací a zájmové aktivity.

5.          Spolupracovat v oblasti  respitní péče.

6.          Pořádat školní, mimoškolní  a kulturní  akce.

 

 

Formy a vznik členství

§ 5

 

1.          Členem sdružení se může stát každý občan České republiky starší 15-ti let.

2.          O členství se žádá přihláškou doručenou výboru.

3.          Členství vzniká usnesením výboru  o přijetí nového člena a zaplacením členského příspěvku.

 

 

 

 

 

 

Práva a povinnosti člena

§ 6

 

1.          Člen sdružení má právo:

a)      účastnit se jednání valného shromáždění

b)      volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů

c)      předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení

d)      podílet se na praktické činnosti sdružení

e)      dostávat informace o činnosti sdružení

2.          Člen sdružení má povinnost:

a)      dodržovat stanovy sdružení

b)      svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

c)      aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

d)      platit včas a řádně členské příspěvky

 

 

Zánik členství

§ 7

 

1.          Doručením písemného oznámení člena sdružení       o tom, že vystupuje, výboru.

2.          Úmrtím člena sdružení.

3.          Zánikem sdružení.

4.          Neplacením členského příspěvku.

 

 

 

 

Orgány sdružení

§ 8

 

1.          Řádnými orgány sdružení jsou:

    • valné shromáždění
    • výbor
    • předseda
    • kontrolní orgán

 

Valné shromáždění

2.          Valné shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení, tvoří ho všichni členové.

3.          Musí být svoláno  nejméně jednou do roka výborem a je povinno:       

a)  schválit změny stanov

b)  zvolit výbor, předsedu a kontrolní orgán, případně je odvolat

c)  schválit rozpočet předkládaný výborem a účetní závěrku za předešlý rok

d)  schválit zprávu o činnosti předkládanou výborem

e)  schválit zprávu o činnosti kontrolního orgánu

f)    projednat plán činnosti na následující období

g)  oznámit přijetí nových členů

h)  schválit další návrhy včetně potřebných usnesení

i)    schválit výši členského příspěvku

j)    rozhodnout o zániku sdružení

4.          Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

5.          Není-li přítomen potřebný počet členů, koná se valné shromáždění o půl hodiny později za účasti přítomných dle prezenční listiny.

6.          Rozhodnutí nabývá platnosti v případě hlasování nadpoloviční většinou přítomných členu usnášení-schopného valného shromáždění.

7.          Mimořádné valné shromáždění může být svoláno           na základě rozhodnutí výboru.

 

Výbor

8.          Řídí veškerou činnost sdružení v období mezi zasedáními valného shromáždění.

9.          Má nejméně 3 členy a vždy lichý počet.

10.      Je volen valným shromážděním na 2 roky.

11.      Zasedá podle potřeb, nejméně však dvakrát za rok.

12.      Je povinen vypracovat zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky, plán činnosti, rozpočet na příští období a  zápisy z valných shromáždění.          

13.      Pověřuje koordinací činnosti a dalšími úkoly své členy.

14.      Přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru, schvaluje jejich plat.

15.      Navrhuje a schvaluje odměny členům sdružení        za aktivní činnost.

 

Předseda

16.      Je statutárním zástupcem, sdružení zastupuje v plném rozsahu.

17.      Samostatně jedná jménem sdružení, případně pověří jiné členy sdružení.

18.      Je oprávněn podepisovat veškeré doklady a finanční operace.

19.      Funkce předsedy je dobrovolná.

 

 

Kontrolní orgán

20.      Má nejméně 2 členy, které volí valné shromáždění na 2 roky.

21.      Vykonává dohled nad hospodařením sdružení.

22.      Provádí kontrolu alespoň jednou ročně.

23.      Upozorňuje výbor na nedostatky, uvádí podklady jejich zjištění a podává návrhy k odstranění.

24.      Je povinen vypracovat roční zprávu o výsledcích své činnosti a předložit ji valnému shromáždění.

 

 

Majetek a hospodaření

§ 9

 

1.          Majetek sdružení je jejím vlastnictvím a je tvořen z dotací, darů, příspěvků státních i samosprávných orgánů, příspěvků od fyzických i právnických osob dle obecně platných předpisů. Dalšími příjmy jsou členské příspěvky, výnosy případně jiné zákonné zdroje.

2.          Sdružení hospodaří podle  rozpočtu sestaveného výborem a schváleného valným shromážděním.

3.          Účetní agenda musí být vedena podle obecně platných předpisů.

4.          Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valnému shromáždění zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

 

 

 

 

Zánik občanského sdružení

§ 10

 

1.          Sdružení zaniká:

a)  dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valného shromáždění

b)  rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR

2.  V případě zániku sdružení, výbor navrhne způsob vypořádání majetku, závazků, pohledávek a předloží jej ke schválení valnému shromáždění.

 

 

Závěrečné ustanovení

§ 11

 

1.          Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

2.          Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  ! Neřehlédněte !
Hledáme firmu nebo soukromníka podnikající ve službě „přeprava osob“ , který by pravidelně vozil děti s postižením do školních zařízení

více zde

výroční zpráva 2007

výroční zpráva 2006

výroční zpráva 2005

ke stažení zákon o sociálních službách

  Setkání členů os. JÍZDA
Untitled Document
není stanoveno, ukončujeme svoji činnost

  Plavání
Untitled Document

plaveme

termíny

20.11.2008

čtvrtky

co 14 dnů (bude upřesněno)

16.00 - 17.00 hodin

více se dozvíte zde  Co se píše o zdraví ...

  Kalendář
<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

  náhodná fotka v galerii
Čáry máry - 4
Čáry máry ... - 4
zobrazení: 785
známka: 2.00


  Počasí