Úvod

 

Milí čtenáři,

 

naše sdružení má za sebou první rok života, proto Vám všem, kteří jste našimi přáteli, příznivci, podporovateli a dárci, chci ukázat, jak se jezdí v JÍZDĚ nebo-li, jak se nám daří dělat to, co jsme si jen představovali.

Naším posláním je pomoci dětem a mládeži s postižením při integraci do naší společnosti a tím posilovat kredit rodin dětí s postižením. Určitě už většina z nás pocítila nebo viděla, že stojí za to bojovat a žít s handicapem. Nejsou to žádní chudáčci, mají svojí hlavu, víru a sílu. Patří mezi nás jako další dílek mozaiky obrazu plného veselých, teplých, skutečných a obdivuhodných barev života. Pojďme se spolu na ten obraz podívat.

 

Vavrouchová Zdeňka

předsedkyně sdružení JÍZDA

 

 

 

 

 

 

1.

Základní cíle sdružení

 

 


         

  1. Podporovat individuální i skupinovou integraci dětí a mládeže s postižením do běžných škol. Kreativně řešit problémy během tohoto integračního procesu.

 

 


  1. Provozovat dopravu těchto dětí a mládeže při jejich vzdělávání a účasti na kulturních, sportovních, rekreačních a jiných společenských akcích.

 

 


  1. Zajišťovat terapeutickou činnost, především hipoterapii a canisterapii.

 

 

  1. Organizovat informační, vzdělávací a zájmové aktivity.

 

 


  1. Spolupracovat v oblasti respitní péče.

 

 


  1. Pořádat školní, mimoškolní a kulturní akce.

 

 

 

 

 


2.

Základní údaje o sdružení

 

Název:                                    JÍZDA

Adresa:                      ZŠ-M.Kudeříkové 14/1143, Havířov-Město, 736 01

Telefon:                     776 692 405 (Vavrouchová Z.-předsedkyně)

E-mail:                        zdenka.vavrouchova@tiscali.cz

Web:                           jizda.unas.cz

Statut:                         občanské sdružení

Registrace:                1.12. 2004

IČO:                           26983010

Bankovní spojení:     ČSOB,a.s., útvar Poštovní spořitelna, Roztylská 1, Praha 025, 225 95

Číslo účtu:                  194959147/0300

 

 

 

3.

Členská struktura

 

Členem sdružení se může stát každý občan České republiky starší 15-ti let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, rasy a politického a sociálního zařazení.

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče dětí a mládeže s postižením, jejich přátelé, odborníky a příznivce.

 

 

 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

 
 

 


nejvyšší orgán, tvořen všemi členy sdružení

 

 

 

VÝBOR

 
 

 


řídí činnost sdružení

 

                                  Předseda:                              Zdeňka Vavrouchová

                                  Hospodář:                               Pavla Antoszyková

                                  Člen:                                       Blanka Stöckerová

 

 

 

KONTROLNÍ ORGÁN

 
 

 


dohlíží na hospodaření sdružení

 

                                  Člen:                                      Radka Matyášová

                                  Člen:                                      Kateřina Ďurkové

 

 

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

 
Mgr.Martina Pastuchová-arteterapeut, psycholog, Ivan Fabík-vedoucí Junáku-svaz skautů a skautek-účetní poradenství, Mgr.Viktor Kalousek-ředitel ZŠ,  manželé Kopřivovi-lektoři, psychologové

 

 

 

DOBROVOLNÍCI

 
 

 


Beáta Kalinová-studentka, Pavla Slawinská, Jana Míčková, Eva Petrášová

 

 

 

4.

Přehled činnosti v roce 2005

 

 

LEDEN

O                   3 členové sdružení se zúčastnili kurzu „Komunikace s veřejnou zprávou“

O                   3 členové sdružení se zúčastnili konzultace o účetnictví

O                   jednání k započatí „svozové služby“

O                   vytvoření 3 projektů:  1. svoz dětí s postižením do škol, 2. vzdělávací semináře,         3. poradna pro rodiče

 

ÚNOR

O                 jednání  k rozjezdu činnosti:      1. poradna pro rodiče dětí s postižením, 2. cvičení rodičů a dětí

O                 příprava semináře „Respektovat a být respektován“

O                 tvorba web stránek

 

BŘEZEN

O                 1 člen sdružení se zúčastnil dvou kurzu „Psaní žádostí a projektů o grant“

O                 tvorba informačních letáků

O                 účast na „Setkání NNO se zástupci magistrátu města Havířova“

 

DUBEN

O            vytvoření 2 projektů:  1. cvičení rodičů a dětí, 2. kurz „Fundraising“

O            zorganizování semináře „Postupy při oprávněných nárocích vůči dětem i dospělým“ lektoři: psychologové manželé Pavel a Tatjana Kopřivovi z Kroměříže

Diskutovalo se živě o tom, zda je důležitější forma nebo-li jakým způsobem mluvíme,     a nebo obsah mluvených slov, to co chceme sdělit. Co si myslíte vy?

Účastnili se rodiče, učitelé a asistenti v celkovém počtu 25.

 
          

KVĚTEN

O            účast na celostátní akci „Bambiriáda“ - prezentace sdružení JÍZDA

Po 2 parné dny se k našemu vyhrazenému místu shlukovaly děti. Skákaly,  kreslily, házely a ptaly se, co to vlastně děláme.

 

 

 

O            zorganizování terapie „Oddech a relaxaci potřebujeme všichni“

lektorka: psycholožka Mgr.Martina Pastuchová z Bohumína

Uplácat z hlíny jeskyni, v které bychom chtěli žít, tak to chce fantazii. A věřte, že to byl super  relax.

Účastnilo se 11 rodičů.

 

 

O            1 člen sdružení se zúčastnil semináře „Umění komunikovat“

 

ČERVEN

O            pravidelně 1 x týdně „Cvičení rodičů a dětí“

Každé úterý nahodíme tepláky a jde se na to. Cvičení je pro nás hlavně legrace a ne dřina.

Pravidelně cvičí 8 dětí a 8 dospěláků.

 

 

O            vytvořen projekt nadace Pomozte dětem - na svozovou službu

O            slavnostní posezení s dětmi „ Hurá končí škola“

 

 

 

ČERVENEC

O            zajištění canisterapie pro děti spec.tř. na ZŠ-M.Kudeříkové

Ze sdružení Podané ruce-Frýdek-Místek, přijde leonbergr Brenda a takhle se mazlíme.

Canisterapie probíhá pravidelně 1x týdně ve tř. 2.c, kde je 6 dětí s potížemi v komunikaci,          s postižením tělesným, smyslovým, mentálním   a s autismem.

 

 

O            oslovení sponzorů

 

SRPEN

O            jednání k možnosti hipoterapie pro děti

 

ZÁŘÍ

O            filmové představení pro rodiče

O            petiční akce za respitní péči Slezské diakonie

 

ŘÍJEN

O            zorganizování semináře „Alternativní komunikace“, lektorka: Mgr.K.Staňková

Když dítě nemůže mluvit, můžeme ho naučit komunikovat pomocí gest, znaků a fotek. A to nás učily Lenka Gwóźdźová a Květa Staňková.

Přišlo 17 rodičům a asistentů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když dítě nemůže komunikovat , tak ho můžeme naučit mluvit pomocí gest, znaků a  fotek. Jak? Do toho nás zasvětila Květa Staňková a Lenka Gvozdová.

Přišlo 17 rodičů a asistentů.

 

 

LISTOPAD

O            celostátní setkání sdružení rodičů dětí s postižením „ZA LANO“

 

PROSINEC

O            zorganizování akce pro děti „Vánoční hrátky“

I vánoční ozdoby mohou být netradiční, co takhle z chleba. Děkujeme pekařství MAYAK za ten chleba, ale i za výborné banketky. Dětem chutnaly. Mňam.

 

5.

Hospodaření v roce 2005

 

Příjmy celkem……………………………………………….22    772   

Z toho:

Sbírka Nadace Divoké husy…………………………………..9    123   

Členské příspěvky…………………………………………….2    400   

Příjmy z hlavní činnosti…………………………………………     750   

Finanční dar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10   000   Kč

Zůstatek na běžném účtu k 31.12. 2005…………………………499     

 

Výdaje celkem………………………………………………..2    954   

Z toho:

Materiál………………………………………………………..1  304   

Vzdělávací kurzy členů…………………………………………    650   

Poplatky za lektory……………………………………………1    000   

První vklad na účet………………………………………………500     

 

Hospodářský výsledek-ZISK…………………………………19    818   

 

 

6.

Poděkování

 

Velké díky patří všem členům, kteří bez nároku na odměnu dělají ve volném čase tuto práci. Dále všem dobrovolníkům, bez jejichž pomoci bychom nemohli udělat mnohé akce.

Děkujeme také dárcům za finanční podporu, pekařství MAYAK-Ostrava-Radvanice za chutné pečivo, které se vždy objeví na našich akcích a věříme, že nás jejich přízeň bude provázet       i v dalších letech.  

 

Pekařství MAYAK

Ostrava-Radvanice

 
                                       

 

Zvláštní poděkování

je směřováno člověku, který nás podporuje ve chvílích nejtěžších. Když se nemohou najít sponzoři, když nevíme kam se ubírat dál, když vložené úsilí nemá odezvu. Je to paní Květka Staňková, speciální pedagog a vedoucí poradny RaD (pro rodinu a dítě) pod Sociálními službami města Havířova.

Další zvláštní „díky“ nabírá směr k panu řediteli ZŠ-M.Kudeříkové v Havířově, Viktoru Kalouskovi. Bez jeho nekonečné ochoty bychom ani neexistovali, natož něco podnikali.

Závěrem musí také dorazit velké „děkuji“ i k našemu webovému mágovi Pavlu Kolarczykovi.